READING DAY CELEBRATION

International Yoga Day

Sreeramakrishna Vidyanikethan Public School Nandikkara

Kids Fest 2018

Rhythm 2018

Prayer

Investiture Ceremony 2018-19

Old Prayer

Mathrupooja 2018

INTERNATIONAL YOGA DAY 2019-YOGA DEMONSTRATION (SURYANAMASKAR)

NTERNATIONAL YOGA DAY 2019 YOGA PERFORMANCE BY STUDENTS

YOGA DANCE BY TEACHERS INTERNATIONAL YOGA DAY 2019